De Integrale Vlaamse Welzijns En Gezondheids En Gezinsregelgeving

De integrale Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving
Juriwel bevat de regelgeving die behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat toevertrouwd is aan het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap. Dit ministerie zorgt voor de realisatie en uitvoering van deze regelgeving.
Meer informatie over de (juridische ) structuur en organisatie van het Ministerie:
- zie regelgeving bestuur > Beter Bestuurlijk Beleid
Juriwel biedt U de integrale Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving aan, op een gecoördineerde wijze, dit betekent dat alle wijzigingen worden verwerkt in de basistekst. De regelgeving wordt dagelijks geactualiseerd. Het linkernavigatiemenu leidt U naar de overzichtspagina's van de diverse welzijns-, gezondheids- en gezinssectoren.
U vindt op Juriwel ook Vlaamse regelgeving uit andere beleidsdomeinen evenals federale regelgeving als deze relevant zijn of van toepassing voor de Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving.

Juriwel is een officieuze, formele coördinatie.
De codificatie heeft een officieus karakter omdat de codificatie niet gebeurt op basis van een opdracht van de wetgever. Het officieuze karakter betekent dat enkel de versie van de wetteksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en niet de officieuze versie van de codificatie rechtskracht heeft. Het formele karakter van de codificatie betekent dat er niets aan de inhoud van de wetteksten en omzendbrieven veranderd werd, maar enkel aan de manier waarop ze geordend worden.

De regelgeving betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ?
Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is in principe bevoegd voor de aangelegenheden die volgens artikel 59bis,§2bis van de Grondwet , de "persoonsgebonden aangelegenheden" genoemd worden en die in art.5,§1, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 nader omschreven werden als I. het gezondheidsbeleid' en II. de bijstand aan personen
zie juridische teksten bevoegdheidsverdeling
1. het gezondheidsbeleid:
1. het beleid betreffende de zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, met inbegrip van de psychiatrische hulpverlening
(= verzorgingsvoorzieningen - geestelijke gezondheidszorg)
2. de gezondheidsopvoeding en de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg
De Vlaamse Gezondheidsinspectie is actief op twee belangrijke domeinen van de preventieve gezondheidszorg:
A. Infectieziekten
B. Milieugezondheidszorg
Eerstelijnsgezondheidszorg:
(samenwerkingsinitiatieven inzake thuisgezondheidszorg (binnenkort:eerstelijnsgezondheidszorg), palliatieve netwerken, decreet eerstelijnsgezondheidszorg).

2. de “bijstand” aan personen:
Gezinsbeleid,
met inbegrip van alle vormen van hulp en bijstand aan gezinnen en kinderen:
- zie www.kindengezin.be

Jeugdbescherming(=jongerenwelzijn),
met inbegrip van de sociale bescherming en de gerechtelijke bescherming maar met uitzondering van de filmkeuring:
- zie www.wvc.vlaanderen.be/bijzonderejeugdbijstand
- zie www.jeugdhulp.vlaanderen.be

Beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn maar met uitzondering van:de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
- zie www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid

Algemeen welzijnswerk:
- zie www.wvc.vlaanderen.be/algemeenwelzijnswerk

Samenlevingsopbouw (=maatschappelijk opbouwwerk):

Beleid inzake personen met een handicap:
- zie www.vlafo.be

Sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie (=welzijn & justitie)
- zie www.wvc.vlaanderen.be/welzijn&justitie

Beleid inzake kansarmoede (=armoedebestrijding):
- zie www.wvc.vlaanderen.be/armoede

Bejaardenbeleid (=ouderenzorg):
- zie www.zorg-en-gezondheid.be

Thuiszorg:
- zie www.zorg-en-gezondheid.be

Zorgverzekering:
- zie www.zorg-en-gezondheid.be

III. Overige beleidsvelden die zowel de gezondheidszorg als de bijstand aan personen omvatten
Vipa:Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden:
- zie www.wvc.vlaanderen.be/vipa
Dit fonds heeft tot taak aan initiatiefnemers d.w.z. rechtspersonen die zorg- en dienstverlening organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden, bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, investeringssubsidies en investeringswaarborgen te verstrekken.
Vrijwilligerswerk:
- zie www.wvc.vlaanderen.be/vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het domein van de welzijns- en gezondheidssector zoals bedoeld in artikel 5, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en die voldoen aan de voorwaarden, worden door de regering erkend.
Zorgregio’s en samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen:
- Zie het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio’s en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen
zie regelgeving algemene bepalingen
Kwaliteitszorg:
- Zie het Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.XI.2003).
zie regelgeving kwaliteitszorg

4. Beleidsvelden toegewezen aan andere beleidsdomeinen:
Inburgering
Het beleid inzake "onthaal en integratie van inwijkelingen" is toegewezen aan het beleidsdomein "Bestuurszaken" en daarbinnen aan het agentschap:"Binnenlands Bestuur" en wordt gevat onder de benaming "inburgering" (vroegere benaming: "minderheden").
- Zie meer informatie over deze beleidsmaatregel op de website www.binnenland.vlaanderen.be
- Zie ook:www.wvc.vlaanderen.be/minderheden
Opleiding en tewerkstelling
Het beleid inzake de beroepsopleiding, de omscholing, de herscholing en het tewerkstellingsbeleid voor personen met een Handicap of m.a.w. de sector "opleiding en tewerkstelling" is toegewezen aan het beleidsdomein werk (arbeidstrajectbegeleiding en individugerichte premies) en sociale economie (beschutte werkplaatsen) en wordt dus overgeheveld vanuit het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap.
De individugerichte tewerkstellingsbevorderende maatregelen (CAO26, VIP, aanpassing arbeidspost etc….) en het ATB-netwerk worden normaliter vanaf 1 april 2006 overgeheveld naar de VDAB. Alle dossiers en betalingen terzake worden dus overgeheveld naar de VDAB.
-Zie http://vdab.be/personenmeteenhandicap/default.shtml
De materie van de beschutte werkplaatsen wordt overgeheveld naar een nieuw opgericht Vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie. Alle dossiers en betalingen terzake worden dus overgeheveld naar dit nieuwe agentschap.
- zie:http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/bbb03.htm
De inschrijving, erkenning, toeleiding en indicering van personen met een handicap met een arbeidsvraag blijven voorlopig bij het Vlaams Fonds. Dit blijft zo tot wanneer de VDAB voor de personen met een handicap met een arbeidsvraag nieuwe spelregels heeft ontwikkeld inzake de toeleiding en de indicering voor heel het beleidsdomein werk en sociale economie (dus ook voor de arbeidsvragen m.b.t. beschutte tewerkstelling).
- Zie www.vlafo.be ( Klik op "Werk&Opleiding)
Medisch schooltoezicht-medisch verantwoorde sportbeoefening
Het 'medisch schooltoezicht' en de 'medisch verantwoorde sportbeoefening' zijn toegewezen respectievelijk aan het beleidsdomein Onderwijs en Vorming , zie www.ond.vlaanderen.be/clb en het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
- zie www.wvc.vlaanderen.be/sport

Top
Nieuwe regelgevende initiatieven
Op de startpagina van Juriwel vindt u de aankondiging en toelichting van alle nieuwe regelgevende voorstellen m.b.t. het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin die goedgekeurd worden op de wekelijkse vergaderingen van de Vlaamse Regering of door de Minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, de heer Steven Vanackere.
Hierbij is het belangrijk om het onderscheid te kennen tussen een principiële beslissing en een definitieve beslissing.
"Principieel" wil zeggen: de Vlaamse Regering geeft groen licht voor een regelgevend initiatief: vanaf nu kunnen alle vereiste adviezen ingewonnen worden en het juridisch advies van de Raad van State.
Na dat al deze adviezen verkregen zijn beslist de Vlaamse Regering definitief over het regelgevend initiatief en wordt deze definitieve tekst ook gepubliceerd op Juriwel. U kan dus de nieuwe of wijzigende regelgeving hier reeds inkijken in afwachting dat ze gepubliceerd wordt op de website van het Belgisch Staatsblad.
De definitieve teksten van ontwerpen van decreet worden door de Vlaamse Regering ingediend in het Vlaams Parlement waar ze besproken worden en eventueel nog gewijzigd zodat er gewacht wordt met de publicatie op Juriwel tot de definitieve tekst zoals aangenomen in de plenaire vergadering bekend is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License