Kind En Gezin

Kind en Gezin is een Vlaamse overheidsinstelling die zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' bij de Vlaamse overheid .

Zij zijn verantwoordelijk voor:

• De erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang.

• De criteria waaraan adoptie-organisaties dienen te voldoen.

• Aanspreekpunt voor meldingen van mogelijke kindermishandeling.

• De preventieve gezondheiszorg van baby's en peuters, o.m. via het opvolgen van de verplichte inentingen.

Tijdens de "raadplegingen" van Kind en Gezin kunnen ouders gratis medisch advies inwinnen en wordt de ontwikkeling gevolgd. Als de kleuter naar school gaat wordt deze taak overgenomen door het CLB.

Het doel van Kind en Gezin is dat men het welzijn van het jonge kind wil behartigen en ook de volledige ontplooiing van het kind verzekeren zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

De belangrijkste partners van Kind en Gezin, zijn de ouders. De kerntaken van Kind en Gezin zijn opvoeding en ontwikkeling, gezonde voeding, gezondheidsrisico's en vaccinatie en een veilige leefwereld voor het kind creëren.

Voorzieningen binnen de familie van Kind & Gezin

1. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
Ouders kunnen hun kinderen met of zonder tussenkomst van hulpdiensten voor een beperkte tijd en op vrijwillige basis toevertrouwen aan een door Kind & Gezin erkende CKG. De centra zijn gericht op kinderen van nul tot 12 jaar. Redenen voor opname zijn problemen met de arbeids -of leefsituatie van ouder(s) of kinderen.

2. Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg
Op verzoek van de ouder(s) of de plaatsvervanger(s) is een kortstondige plaatsing mogelijk in een opvanggezin, dat aangesloten is bij een dienst voor gezinsplaatsing, het gaat hier om een private plaatsing . Verder wordt informatie, raad, bijstand, administratie en psycho-pedagogische begeleiding voor kindere die in de pleeggezinnen zijn opgenomen voorzien en voor de gezinnen zelf.

3.vertrouwenscentra kindermishandeling (VK)
Iedereen die met kinderen omgaat, zowel vanuit de omgeving van het kind als vanuit zijn beroep die weet of een vermoeden heeft dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, kan contact opnemen met het VK.

Bronnen12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License