Politieke Context

CD&V over Jeugdbeleid:

- de overheid neemt de kosten van Sabam en de billijke vergoeding op zich.
- Een betaalbare rijopleiding: een BTW-verlaging van 21 % naar 6
- Een betaalbare autoverzekering: de toeslag voor de leeftijdscoëffiënt mag maximaal 25% zijn.
- Goedkopere treinabonnementen voor studenten. Het plafond is de “eigen bijdrage” van werknemers voor woon-werkverkeer.
- de opleiding voor motorfietsers wordt beter (opleiding examinatoren, bijscholing…), en goedkoper.
- alle gewestwegen rusten we tegen 2010 uit met veilige en comfortabele fietspaden.
- We leggen nacht- en fuifbussen in
- We herwaarderen het beroeps –en technisch onderwijs. Afgeronde voltijdse beroepsopleiding op 16 jaar wordt mogelijk.

Vlaams Belang over Jeugdbeleid:

Een flink deel van de Vlaamse jeugd is idealistisch ingesteld. Bewijs daarvan zijn de duizenden Vlaamse jongens en meisjes die zich belangeloos inzetten in de jeugdbeweging, voor het milieu of voor de derde wereld. Jammer genoeg wordt dit idealisme niet zelden misbruikt voor puur politieke doeleinden. Het Vlaams Belang roept jeugdbegeleiders op om hun persoonlijke voorkeur niet op te dringen aan de jeugd.
Het Vlaams Belang verdedigt de uitbouw van gemeentelijke jeugdcentra die beschikken over een uitleendienst voor sportmateriaal en eventueel een wijk- of jeugdbibliotheek. De jeugddienst moet bereikbaar zijn buiten de schooluren en beschikken over een polyvalente zaal die eventueel ook voor fuiven kan gebruikt worden. Jeugd- en cultuurverenigingen kunnen er vergaderen, beginnende muziekgroepen kunnen er repeteren en hun instrumenten opslaan.

Open Vld over Jeugdbeleid:

De huidige regering heeft het pad van de partiële en sectoriële benadering verlaten en ingeruild voor een geïntegreerd jeugdbeleid waarbij de minister van Jeugd naast de eigen bevoegdheden toch oog heeft voor andere aspecten die jongeren aanbelangen. Hierbij is het essentieel dat alle categorieën van jongeren worden gehoord en betrokken. Een positief en emanciperend beleid waarbij de jeugd au sérieux wordt genomen en waar naar hen wordt geluisterd is inderdaad de beste garantie voor een samenleving met toekomst.
Het jeugdwerk dient een objectieve partner te zijn voor de uitbouw van een positief jeugdbeleid. Zoals in de beleidsnota van deze legislatuur vermeld staat waren de levensbeschouwelijke en ideologische actoren altijd zeer ijverig in het sturen van de vrije tijd. Primair is nu echter de kwaliteit van het aanbod. Intersectoriële en internationale samenwerking kan hier enkel toe bijdragen.
Met enige gelatenheid stelt de Open Vld daarenboven vast dat de onverdraagzaamheid jegens de jeugd alsmaar toeneemt met het gevolg dat er steeds minder ruimte voor hen wordt voorbehouden. Het ruimtelijk beleid moet dus jeugdvriendelijker zijn.

sp.a over Jeugdbeleid:

Ideeën genoeg voor jongeren. Zo vinden wij dat leeftijd, woonplaats en geslacht niet mogen bepalen of je een autoverzekering krijgt of niet, en hoe duur die is. Wij willen een alternatief verzekeringssysteem : chauffeurs die weinig verkeersovertredingen begaan krijgen een goedkopere autoverzekering. Al zien we jonge mensen nog liever op de tram en de bus. Daarom willen we, als het even kan, ook een nachtnet voor fuivende jongeren. En na de gratis bus en tram voor 65 plussers en -12 jarigen, ook gratis bus en tram voor alle scholieren.

Groen! over Jeugdbeleid:

Groen! en Jong Groen! vertrekken van respect voor de jongerenculturen. Een goed jongerenbeleid zorgt dan ook voor meer ‘ruimte’: speelruimte, fuifruimte, repeteerruimte én ruimte om jezelf te zijn. Ook politieke ruimte, door het toekennen van stemrecht vanaf 16 jaar.
Onderwijs moet beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren, met meer mogelijkheden voor participatie en ontwikkeling van een eigen identiteit. Verder wil Groen! meer aandacht voor werkgelegenheid voor jongeren. Elke jongere heeft na de opleiding recht op een regenboog- of pluri-activiteitscontract. Het contract biedt het recht op een statuut dat overeenkomt met een volwaardig arbeidscontract en een gewaarborgd minimumloon en geeft de kans op een waaier aan activiteiten inzake arbeid, opleidingen, stages, de oprichting van een eigen bedrijf of activiteiten in het verenigingsleven.

N-VA over Jeugdbeleid:

Jongeren moeten maximaal worden betrokken op het beleid en op de politiek. Lokaal: in elke beleidsbeslissing rekening houden met de gevolgen voor jongeren. Daarnaast een afdoende infrastructuur voor verschillende leeftijden (sport-, fuif- en speelaccommodatie, jeugdhuis, rondhanghoeken…) en échte inspraak. Nationaal: jongeren terug warm maken voor politiek, niet met blitse verpakking en holle retoriek, maar met inhoud. De N-VA is een aanbodpartij van en voor rechtlijnige mensen, die doen wat ze zeggen. Dát is nieuwe politieke cultuur.

VlaamsProgressieven over Jeugdbeleid:

VlaamsProgressieven wil jongeren ruimte en kansen geven. We denken bvb aan een renteloze lening om de opstart van het volwassen leven te vergemakkelijken. Het legaliseren van een vorm van downloaden en kopiëren van muziek wordt onvermijdelijk. Wij ijveren verder voor een erfenissprong zodat erfenissen terecht komen bij de generatie die ze het hardst nodig hebben. Elke jongere heeft recht op een betaalbare autoverzekering. Wij willen de rechtspositie van minderjarigen verstevigen. Het jeugdsanctierecht moet leiden tot een evenwicht tussen rechten en plichten van minderjarigen. VlaamsProgressieven wil een federaal kinderrechtencommissaris en een federale kinderrechtenombudsdienst. Het federale fuifbeleid verdient een betere aanpak: een faire regeling omtrent auteursrechten en naburige rechten, zoals SABAM en de billijke vergoeding, is voor ons onontbeerlijk. Het één-loket-principe moet voor deze materies snel ingang vinden.

PVDA over Jeugdbeleid:

De voorbije weken en maanden kwamen jongeren massaal op straat. Terecht veroordeelden ze Bush en zijn misdadige oorlog om olie. Terecht veroordeelden ze de Belgische medeplichtigheid. Maar Amerikaanse wapentransporten passeren nog steeds langs Belgische stations en havens.
Jongeren eisen hun plaats op! En dan zijn niet alleen woorden belangrijk, maar ook daden. En dat is wat de PVDA doet. Jongeren die vandaag op de lijsten van de PVDA en van RESIST (de lijst van PVDA, AEL en onafhankelijken) staan, betoogden mee, blokkeerden de sluis van Kallo in de haven van Antwerpen, blokkeerden de luchthaven van Oostende, trokken naar Irak om daar deel te nemen aan solidariteitsmissies.
Rekening houden met jongeren, respect voor jongeren, betekenen voor de PVDA dat jongeren moeten kunnen stemmen, dat er moet geluisterd én geageerd worden. Dat betekent ook dat het geld dat vandaag en morgen (de Belgische eerste minister zei reeds dat hij een sterk Europees leger wil) naar oorlog gaat, dat dat moet geïnvesteerd worden in onderwijs en welzijn voor de jongeren.

Bron: http://www.politicsinfo.net/viewtopic.php?f=41&t=49932

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License