Trefwoorden

Autisme:

Adequaat:
Geschikt voor het beoogde doel

ASS:
Autismespectrumstoornis

Asperger:
Een autismespectrumstoornis zonder taalachterstand in de ontwikkeling en een vaak goede intelligentie, kunnen een sterke spreekdrang hebben, maar tegelijkertijd moeite met de inhoud, moeite met de snelheid van praten van de ander, met rolwisseling van ontvanger naar zender, en met het rekening houden met een gesprekspartner.

Antropoloog:
Een persoon die de mens en zijn natuurlijke eigenschappen bestudeerd

Aspiratie:
1 (eerzuchtig) streven naar iets
2 inademing
3 het met extra adem uitspreken van een klank

CC: Centrale- coherentietheorie

Causaliteit:
Hersenstoornis, genetische aanleg

Cognitief:
Betrekking hebbend op het (leren) kennen

Coherentie:
Samenhang, verband

“demand- withdraw patroon” = waarbij een persoon een andere persoon gaat over vragen waar door die persoon zich nog meer terugtrekt.

Discours:
Gesprek

Empathising:*
Empatie: Zich in anderen invoelen
De manier waarop de therapeuten zich proberen in te leven in de wereld van de patiënt.

Entiteit:
Wezen, wezenlijkheid

Epistemologie:
Wetenschap van de kennis

ExF:
Executievefuncietheorie.

Pathologie:
Ziekteleer, ziektekunde

Perplexiteit:
perplex: onthutst
Onthutsend feit.

Positivisme:
De manier waarop men zich verhoudt tot de realiteit

Scala:
De, het; v(m) en o -’s reeks, serie: een ~ van mogelijkheden

theory of mind = het vermogen gedachten, geloof en intenties aan anderen toe te schrijven.(ToM)


Pesten:

Agressie
bedreiging of aantasting met geweld, daden waarbij sprake is van vijandigheid

Antisociaal:
An•ti de; m,v -’s tegenstander, tegenstemmer/ et; o manier waarop iem zich gedraagt: verklaring omtrent het ~ door burgemeester afgegeven stuk waaruit blijkt dat de bedoelde persoon zich niet misdragen heeft; vglb Belg bewijs van goed gedrag en zeden

Cruciaal:
Cru•ci•aal bn beslissend, doorslaggevend

Evident:
Evi•dent bn, bw duidelijk, zonneklaar

Engagement:
En•ga•ge•ment [angĝaazjement] het; o –en, 1 contract als artiest, 2 gevoel van morele verplichting

Episode
deel van een verhaal, deel van een reeks gebeurtenissen

Incidentele
weinig frequent, bijkomstige, ondergeschikt

Intimidatie
ontmoediging, schrik aanjagen

Manipulatiever
door middel van manipulatie, manipulerend, enigszins bedrieglijk of misleidend

Pesten
kwellen, treiteren, judassen

Repressieve:
Re•pres•sief bn, bw onderdrukkend

Stimuleren:
Sti•mu•le•ren -leerde, h gestimuleerd prikkelen, aanmoedigen

Sociaal:
So•ci•aal bn, bw betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan: de -ale academie hbo-opleiding voor functies in het cultureel werk, inrichtingswerk, maatschappelijk werk, opbouw- en personeelswerk; (Belg) ~ assistent(e) maatschappelijk werk(st)er; Gemeentelijke Sociale Dienst instelling, o.m. belast met het verstrekken van uitkeringen in het kader vd RWW; -ale lasten of premies bijdragen vd werknemer en werkgever voor de uitkeringen die de werknemer geniet op grond vd sociale wetgeving; -ale verzekering, -ale voorzieningen overheidsmaatregelen die een geldelijke voorziening garanderen in de gevallen dat een werknemer geen inkomen heeft; -ale wetenschappen sociale aardrijkskunde, culturele antropologie, economie, pedagogiek, politieke wetenschappen, sociologie e.a.

Taboe:
1 ta•boe bn verboden erover te spreken of als woord te gebruiken
2 ta•boe het, de; o en m -s iets dat niet gedaan of gezegd mag worden

Bron:(http://www.vandaele.be)


Vrijwilligerswerk:

APS:
Administratie, Planning en Statistiek

Altruïsme:
Onbaatzuchtigheid (tegenst egoïsme)

Ambigu:
Dubbelzinnig

Balsturig:
Koppig, grillig

Focused activism:
Een doelgericht, duidelijk afgebakend en vaak impulsief engagement.

Halfslachtig:
Zonder vastberadenheid; besluiteloos

Individualiseren:
Een individueel karakter geven aan (iets)

Mediageniek :
Goed overkomend op tv of in andere media

Pragmatisch:
Gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk

Stativaria:
is de titel van een publicatie van de administratie Planning en Statistiek, departement Algemene Zaken en Financiën van de Vlaamse Gemeenschap.

Tanen:
In verval raken: tanende belangstelling

Vertier:
Afleiding, ontspanning

VRIND:
Vlaamse Regionale Indicatoren


Kindermishandeling:

Clownesk
Als een clown, lachwekkend.

Kindermishandeling
Kindermishandeling omvat elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende en/of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief

Nefast
Noodlottig, funest, verderfelijk, rampzalig

Participatierechten
Rechten op deelname, zoals aan bestuur van een land, openbare functies, verkiezingen, cultureel leven en nationaliteit. Deze behoren tot de fundamentele rechten en zijn opgenomen in het VN-verdrag

Shaken Infant Syndrome
SIS komt voor als je een baby hard door elkaar schudt. Dit kan leiden tot stuipen, leermoeilijkheden, blindheid, doofheid, hersenbeschadiging en overlijden.

Sensibiliseren
Personen gevoelig, ontvankelijk maken van iets. Door de personen ergens bij te betrekken, door informatie te verschaffen willen ze belangstelling wekken.

Stelselmatig
Telkens weer volgens een vast patroon


ADHD:

Atopisch :
Met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid.

Anamnese :
Voorgeschiedenis van een ziekte.

Affiniteit
Verwantschap in geestelijk opzicht.

Binair :
Tweevoudig, tweedelig, zich in tweeën verdelend.

Constitutie :
Grondwet.

Correleren
Samenhangen.

Comorbide :
Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen.
stoornissen die vaak samen gaan met ADHD vindt u bij Verwante stoornissen.

consensus:
Gelijkvoelend, van gelijke mening, gelijke visie of gelijkgestemdheid

Cognitief :
Betrekking hebbend op het (leren) kennen.

exhaustief:
Beperkend, uitdovend, uitputtend

fluctuaties :
Aantal schommelingen

Fisher exact toets :
Statisch significante test.

Hypoallergeen:
Weinig tot geen kans is op allergische reacties.

Inattentie
Onvoorzichtigheid,onachtzaamheid.

Impulsiviteit :
Het handelen volgens plotselinge opwellingen en niet volgens weloverwogen plannen.

inventariseren :
Balans opmaken

Multimodaal :
Gericht op verschillende gebieden of aspecten.

Metaboliet :
Een bij de stofwisseling betrokken stof die óf door de stofwisselingsprocessen kan zijn
gevormd, óf uit het externe milieu kan zijn opgenomen.

Niet-temporeel:
Alles wat niet tijdelijk of tijdaanduidend is

temporeel:
Tijdaanduidend, tijdelijk,

temporeel:
Synoniemen —> aards, kortstondig, provisorisch, zolang, voorlopig, voorbijgaand

Significant :
Niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol.

Provocatieschema :
Schema om te kijken of iemand gevoelig is voor een bepaalde stof.

Placebogecontroleerd :
Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, waarbij één van de twee
behandelingen een schijnbehandeling is.

Prematuriteit :
(als risicofactor) Geboren na een zwangerschap korter dan 34 weken.

Pervasief :
Diep doordringend.

Provocatie :
Uitlokking, opwekking, het prikkelen tot een reactie.

Wilcoxontoets :
Is een verdelingsvrije (statistische) toets om na te gaan of twee verdelingen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License